Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Prozápadní chlípníci
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 

Mnozí se ptají, jak je to možné, že politici jsou jako pominutí a jsou pro imigraci, pro rozklad národní suverenity, pro islamizaci a pod. Jde skutečně o pomatenost mysli, která se začíná projevovat u fanatiků rozumářů a materialistů a bude se to stupňovat.

Pomatenost myslí, která se u nich zviditelňuje má za úkol nám normálním lidem něco sdělit. Přesvědčení vzniká prožitím, nikoli učením. Proto bude lidstvo prožívat důsledky neomezené vševlády té nejnebezpečnější sekty materialismu. Na jeho nejfanatičtějších stoupencích se začínají projevovat důsledky jejich zvrácené ideologie. A tou bylo povýšení pozemského rozumu nad čisté cítění. Svým vlastním nástrojem rozumem se nechali spoutat a zotročit. Nyní tato choroba, kdy rozumáři si zmrzačili mozek a neúměrně přepěstovali rozum na úkor cítění, tedy svého nitra, se bude projevovat ve vystupňovaném chorém projevu. A to proto, aby lidé viděli v prožití, že sekta materialistů je nebezpečná a proti zákonům stvoření.

Rozum sám o sobě je v podstatě počítač, není to vlastní člověk. Člověk se projevuje cítěním, tedy pokud ještě žije a není vnitřně vlažný. Lidstvo si z rozumu udělalo modlu. Pokud se rozum povýší nad ducha-cítění, tak automaticky odmítne Boha, protože rozum pochází z hmotného mozku a proto není schopen chápat nic duchovního. Také byl rozum člověku dán pouze k chápaní pozemských věci, nikoli k řízení a vládnutí a určování směru. Sledujte nyní nemocné fanatiky rozumáře a jejich sebedestruktivní jednání a berte si poučení pro budoucnost.
 
Každý normální člověk, který ještě nepohřbil v sobě ducha, tedy čisté cítění, snadno pozná skrz toto cítění co je ušlechtilé, čisté a proto správné. Pokud se ale někdo nechá zotročit vlastním nástrojem rozumem, jako většina dnešních rozumářů a materialistů, tak namísto čistého cítění nastoupí chaotické pocity skrz onen přepěstovaný rozum a následuje úpadek, zvaný oněmi devianty pokrok. Pokrok směrem dolů. Tento pád dolů už nějaký čas probíhá. Blíží se proto tvrdý náraz, při kterém se roztříští všichni tito blázní i se svým deviantním pokrokem.
Pozor neplést cítěni s pocity viz článek: Rozdíl mezi pocitem a citem
 

Mimochodem už před mnoha lety to předpovídal Abdrushin:

"Podávám vám tím ovšem jen obraz. Skutečný postup však je takový, že zlo jest donuceno svým vlastním pohybem samo sebe ve všech částech zničit. Silným tlakem Světla bude k tomu donuceno. Protože všechny omyly a falešné názory nemohou míti povzbuzujícího spojení se Světlem, samy v sobě se zničí...
Přirozeně, že i tělo bude vždy zasaženo tam, kde slabá místa poskytují možnost zásahu, nebo kde dříme nějaká nemoc. Není vyloučeno, že u mnohých lidí poskytnou možnost zásahu mozkové buňky, čímž vznikne pomatenost myšlení, kterému se nesprávně říká pomatenost ducha. Ve skutečnosti jest to pouze rozum, který je podroben pomatenosti, nikdy však duch! Jen činnost pozemského mozku podléhá poruchám, kdežto pomatenost ducha je úplně vyloučena.
Chorobná pomatenost takového nemocného končí jeho pozemskou smrtí, tedy s odložením hrubohmotného těla.
Právě v této pomatenosti ukáží se hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek mládeže věcmi, kterých ve svém pozemském bytí vůbec prakticky nemohla použíti. Ješitnost nad touto „učeností“ stane se chorobnou a zločinem, neboť nezbude jim proto již síly ani času k tomu, co by bylo mnohem potřebnější a co je pro každého člověka nezbytné: Poznání Božské vůle ve stvoření!"

 

V podstatě jde o dvě linie, které se táhnou dodnes - Masaryk a Kramář. Masaryk byl prozápadní a Kramář byl Slovan a vlastenec. Už tehdy mezi nimi vznikl rozpor. Karel Kramář byl první československý premiér. Naše vlastizrádné režimy se vynasnažily, aby upadl do zapomenutí.
 
Tehdy ještě ty prozápadní snahy nesly nějaké znaky idealismu, demokracie. Dnes tyto dvě linie jsou v ostrém protikladu. Z prozápadních ideí se staly zhoubné rozumářské zvrácenosti, ohnisko všech deviantů, chlípníků a zhoubných ideologii, homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další.
 
A druhá linie slovanská si uchovala část pravého lidství, které spočívá v čistém cítění a schopnosti odcítit zákony stvoření a snažit se do nich vřadit. Prozápadní chlípníci se ve své domýšlivosti stavějí nad tyto zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby.
 
Víte už tedy, proč havěť plná nenávisti stále útočí na Rusko, na vlastence, tedy na cítící lidi? Vysvětlil to už kdysi Abdrushin:
 
"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
*** 
 
Jestliže nějaký člověk souhlasí s imigraci a s islamizaci svého národa, tak je to známkou poruchy na více úrovních. Člověk má dvě základní úrovně. Ta vyšší, když dosáhne duchovní zralosti, ta mu dává schopnost řídit se svým čistým cítěním, což je souznačné se svědomím. Takový zralý člověk není spoután svým pozemským rozumem, ale svým čistým cítěním je schopen odcítit zákony stvoření a jednat podle nich. Příroda vložila do člověka pro dobu, kdy je ještě nezralý tzv. pudy. Máme tedy např. pud sebezáchovy. Zvíře je zcela oddáno pudům. Člověk je tvor vyšší a měl se svým duchem, který se projevuje čistým cítěním, postavit nad pudy a řídit je. Pud sebezáchovy by měl u méně zralých lidí probudit jakousi náhražku za vlastenectví, které je u zralých lidi samozřejmosti.

Jestliže u vítačů imigrantů a islámu nefunguje ani nižší pud sebezáchovy (protože o vyšší duchovní zralosti nemůže být ani řeč), tak to signalizuje nenormální stav. Znamená to, že obě složky v člověku došly k degeneraci. Jak vyšší duchovní - čisté cítění, tak nižší rozumová - pudy. Stále lidem nedochází, že pokud rozum, pocházející z hmotného mozku, není řízen čistým cítěním, tak páchá pouze škody. Cítění (nikoli pocity) musí stát nad rozumem a ovládat jej. Cítění musí rozum používat. Dnes je to naopak, člověk je svým vlastním nástrojem rozumem zotročen. A dokonce i v tomto smutném stavu dokázal pokřivit i nejnižší přirozené pudy. 

Lidská duše se při inkarnaci musí řídit převážně zákonem přitažlivosti stejnorodého. Proto se do nízkých kmenů (např. v Africe) inkarnuji nízké, temné, nevyzrálé duše. Duše, které nevyvinuly v sobě nic ušlechtilého. Proto musí uzrávat mezi sobě rovnými, aby se jim tento stav zošklivil a usilovaly o vlastní polepšení. Teprve až poté, až ona lidská duše usiluje o polepšení a skutečně na sobě pracuje, tak až poté může být povznesena do světlejšího okolí, tak je tomu na onom světě a tak tomu má být i na Zemi. Ovšem nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté se ve své domýšlivosti stavějí nad tyto zákony přírody a chtějí je obcházet. Ovšem nikoli beztrestně lze obcházet tyto zákony. Jestliže tito fanatici budou nízké temné duše míchat mezi slušné lidi, tak vždy vznikne hrubý nesoulad, protože je to proti přírodním zákonům. Tito slušní, zralejší lidé budou nakonec sami prchat z takové nízké společnosti. Pokud necháte u moci tyto nebezpečné fanatiky, tak to nedopadne dobře.

***

A jak u nás doma? To se Češi nestydí, když národ, který vyzdvihl komunismus (Marx, Engels), který ve dvou světových válkách povraždil miliony Evropanů, který nás Slovany ode vždy utiskoval, a který v současnosti působí opět rozkladně v Evropě, že nám nyní zase diktuje své chlípnosti? To Čechům nevadí, že tento barbarský národ nám nyní skrz EU zase diktuje a nařizuje?

V české zemi by měly platit jen a pouze české zákony. Jak je možné, že si Češi nechávají diktovat zákony od barbarů, kteří mají na rukou krev milionů Evropanů? Od národa, který trvale ve své domýšlivosti jde proti zákonům stvoření a vyzdvihuje a podporuje veškeré rozumářské zvrácenosti, homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další chlípnosti. Měli bychom stát uprostřed Evropy a nedívat se ani vlevo ani vpravo a řídit si vše po svém.

My Češi jsme žádný holokaust a války nevedli. Němci vyvraždili miliony Evropanů, tak ať nám nyní nediktují, co máme a co nemáme dělat a nechť si laskavě udělají ponejprv pořádek doma ve svém vlastním svinčíku.{kunena_discuss:21}

 

 

MyČeši

 
 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. Pokud jste normální člověk, přidejte se k nám na MyČeši
 
 
 

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidi cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

 (více zde)

 

Vidíme tak, že Facebook nepatří lidem. Kdyby patřil lidem, tak by musel lidi chránit a podporovat. Takto ale vidíme, že Facebook lidi cenzuruje a BANuje a chlípné a zvrhlé menšiny chrání a podporuje. Zvrhlíci tomu říkají tolerance, ale odkdy se toleruje zlo, zvrhlost, chlípnost, devianti? Jednoduchá odpověď, od té doby kdy je u moci havěť a nikoli lidé.

 

Přihlášení

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění