Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
 
Jak vzniká homosexualita
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
 

Protože jsem byl nařčen lidmi, že zavrhuji homosexuály, tak je zapotřebí, abych situaci objasnil. Především nejsem pro nějakou perzekuci homosexuálů, ale jsem proti propagaci homosexuality. Nejdříve vysvětlím jak homosexualita vzniká a poté jak se má k ní správně přistupovat.

Každý člověk se na počátku, ještě před první inkarnací, rozhodne pro mužství nebo ženství; toto rozhodnutí je trvalé a nelze je zvrátit. Mohou pouze vzniknout pokřiveniny. Jak vznikají? Když například žena během života neplní svůj úkol a pomužšťuje se, a tak zakopává své ženské jemné vlastnosti, tak si skrz svou svobodnou vůli utkává jemnohmotné nitky, které ji v příští inkarnaci přivedou do mužského těla. Opačně, změkčilý muž, který se začne více chovat ženský, se příště inkarnuje do ženského těla. 

Takže máme lidi už inkarnované v opačném těle a máme lidi, kteří jsou ve správném těle, ale teprve usilují o pokřivení. Obojí je špatně, protože je to proti zákonům stvoření a dotyčným hrozí duchovní smrt, protože v takovém stavu nemohou obstát v závěrečném dění, pokud se do té doby nenarovnají.

Rozumáři a materialisté, kteří mají zúžený obzor chápání skrze svůj zmrzačený přepěstovaný rozum, který pochází z hmotného mozku, a proto může chápat pouze hmotné věci, tak tito vedou homosexuály do záhuby tím, že jejich pokřivení schvalují a podporují.

Je zapotřebí, aby skutečně vědoucí lidé objasnili homosexuálům, o co jde, a snažili se jim pomoci toto pokřivení narovnat. V tom spočívá pravá láska.

Protože ale omezení rozumáři nemají vhledy do duchovna, kde většina dějů má své kořeny, dochází k takovým přehmatům, jako je schvalování homosexuality. Není možné dávat mládeží jako příklad pokřivení zákonů stvoření. Dokud ale budou u moci omezení fanatici materialisté, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby, nenastane ozdravění.

Toto zde popsané dění nemusí nutně vést k homosexualitě, protože se tito lidé mohou přitahovat na základě stejnorodosti pokřivení, tedy žena a muž, oba s pokřivenou duši. Jako další možnosti viz citace samotného Abdrushina:

 

"Je-li tento most však stržen jen zčásti, což závisí na způsobu a síle chtěného pomužštění v činnosti ženy, tak se mohou přesto inkarnovat duše, které ve stejném druhu nejsou ani zcela mužské, ani zcela ženské, tedy nepěkné, tvořící neharmonickou směs, které pak nesou všechny možné neukojitelné touhy, cítí se ve svém pozemském bytí trvale nepochopeny a tím pro sebe i pro své okolí žijí v trvalém neklidu a nespokojenosti.

Pro takové duše, jakož i jejich pozdější pozemské okolí by bylo lépe, kdyby nenalezly příležitost k inkarnaci; neboť si tím na sebe nakládají jen vinu a nikdy nic neodčiní, protože ve skutečnosti na zem nepatří.

Příležitost a možnost k takové ze stvoření, tedy z Boží vůle nechtěné inkarnaci poskytují jen ty ženy, které ve své marnivosti a své směšné ješitnosti, jakož i ponižující dychtivosti za něco zdánlivě platit jeví sklon k určitému pomužštění. Lhostejno, jakého je druhu.

Něžná, skutečně ženská duše nikdy nepřijde k inkarnaci skrze takové neženské ženy, a tak bylo ženské pohlaví na zemi postupně zcela otráveno, protože se toto pomužštění stále více rozšiřovalo a stále znovu přitahovalo takové duše, které nemohly být ani zcela ženou, ani zcela mužem, a tím se na zemi rozšířilo nepravé, disharmonické.

Naštěstí moudré zákony stvoření také v těchto věcech samy stanovily ostré hranice; neboť s takovýmito skrze falešné chtění vynucenými posuny nastávají nejprve těžké nebo předčasné porody, choulostivé, nervózní děti s rozervaným cítěním a pak nakonec nastupuje po zcela určité době neplodnost, takže národ, který nechá své ženství usilovat o pro něj nevhodné pomužštění, je odsouzen k pozvolnému vymření.

To se přirozeně nestane z dneška na zítřek, takže to současně žijícím lidem nebude ostře nápadné, nýbrž takové dění také musí jít cestou vývoje.

Avšak i když také pomalu, tak přece jistě! A je potřeba zániku několika generací, dříve než se mohou zadržet nebo napravit následky takového zla, tak pronikavého zločinu ženství, aby tím byl národ přiveden z úpadku opět k ozdravění a byl zachráněn před úplným vymřením." 

celá přednáška: 26. Zbořený most

 

Nikdo tedy neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?

Do budoucna a sice do té doby, dokud Boží vůle dovolí tyto pokřivené inkarnace, tak nesmí být tyto pokřivené duše dávané za příklad ostatním a nesmí být ani ve vedoucích funkcích, kde jsou na očích veřejnosti a tudíž by mohly být brány za vzor. Protože za vzor smí být považován jen čistý, ušlechtilý člověk, který se plně vřadil do zákonů Boží vůle.

Takže jádro problému je v tom, že omezení rozumáři nejsou schopní zjistit skutečné příčiny homosexuality. Za homosexualitu si může každý sám, skrze svou svobodnou vůli. Neobstojí ani argument, že se tak narodil a nemůže za to. Každá deviace a odchylka v sexualitě je následkem chybně použité svobodné vůle člověka. Pokud někdo pěstuje dlouho v sobě chlípné a nízké myšlení, tak si v příští inkarnaci toto pokřivení a zvrácenost přinese sebou, nebo se i rovnou inkarnuje do těla s opačným pohlavím a tím nám vznikají různé dnešní "genderové mixy". Těmto lidem, kteří stojí takto křivě ve stvoření hrozí duchovní smrt a sekta materialistů je do této záhuby urychleně vede, když jejich pokřivení legalizuje a podporuje, namísto, aby se jim snažila pomoci. Žel materialisté jsou ti nejhloupější tvorové v celém jsoucnu a proto nemohou vidět skutečné příčiny těchto pokřivení, které mají kořeny v lidské duši, kteroužto rozumaři a materialisté ve své hlouposti v sobě popírají.

Člověk si může za vše, dokonce i za podmínky, do kterých se narodí. Příčiny toho leží v předchozích inkarnacích – co člověk zaseje, to také sklidí, často v příští inkarnaci. 

Pro ukázku ještě nějaký další příklad, který omezení materialisté nejsou schopní správně posoudit:

Například v blázincích různě posedlí, schizofrenici apod. Rozumáři nejsou schopní vidět, co se skutečně děje, zaznamenají až projevy v mozku… nevidí tedy, že například onen „blázen“ vůbec nemusí být blázen, ale je prostě jasnovidný a hledí astrálním nebo jemnohmotným zrakem… sám o tom nevěda myslí si, že má halucinace. Může poděkovat dnešním chytrým rozumářům a materialistům, protože ti jsou stejně omezení jako on a nemohou mu vysvětlit, co se ve skutečnosti děje.

Stejně jako v dalších případech, kdy lidský duch je posedlý jiným lidským duchem, protože sám je vnitřně (duchovně) líný a toto své posednutí jinému lidskému duchu umožnil. Toto vše rozumáři nemohou vidět a jen u postižených léčí stále mozek, protože i tato posedlost jiným duchem se u postiženého nějak projeví v jeho mozku, ovšem není to příčina. Příčinu tedy rozumáři nevidí, a tedy nemohou ani dojít ke správným závěrům a úspěchům. 

Toto nebezpečí omezení rozumářů spočívá ve veškeré jejich činnosti, proto svět vypadá tak, jak vypadá. Kdyby byli lidé normální, s nezkřiveným rozumem a s poznáním duchovních zákonů, tak by byl na zemi rajský stav, mír a štěstí. Dnešní zoufalý stav a řícení se do záhuby je pouze důsledkem neomezené nadvlády nebezpečné sekty materialistů.

Komentáře   

Pavel Krajíček
+1 #1 Pavel Krajíček 2021-02-24 18:21
Prosím vás, takové ty argumenty: ty mluvíš jak fašista, nebo komunista nebo církevník atd. jsou jalové argumenty, nevěcné. Téměř každé učení, filosofie, strana, směr má v sobě více či méně zrnka Pravdy. Takže ten, kdo skutečně poznal Pravdu, tak může občas něco říci co zrovna obsahuje i nějaká ta nepříliš slavná filozofie či směr.
Takže argument, že tento názor je od fašistů či komunistů je nevěcný. Jestliže například tvrdím, že propagace homosexuality by měla být trestná, protože tato zvrhlost je proti přírodním zákonům, tak to není převzato od nacistů, ale od Boží vůle, která vložila přírodní zákony do svého stvoření. Homosexualita vzniká stejně jako každá jiná chlípnost.
Pokud člověk v sobě dlouho pěstuje tyto zvrhlé choutky tak se i v příští inkarnaci inkarnuje s touto zvrhlosti. Takže nemůže tvrdit, že za to nemůže. Člověk si může za vše i to do jakých poměru se inkarnuje. Takže takové ty komunistické ideje, že každému vše, rovnost apod. jsou také zvrhlé. Lidé si nejsou rovní. Stejné podmínky mohou mít pouze stejně duchovně zralí lidé.
Ohlásit správci
Pavel Krajíček
0 #2 Pavel Krajíček 2021-06-26 15:42
Devianti často namítají, že my, kteří jsme proti nim, že jsme naplnění nenávisti. Za prvé normální člověk, který žije podle vůle Boží nemůže být naplněn nenávisti, protože ta vzniká u nízkých lidí a ze strachu. Především u havěti, která nenávidí Pravdu (proto ta nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku, vlastencům apod.). Nízcí lidé soudí druhé podle sebe a protože právě tato nízkost má v sobě nenávist, proto tito zvrhlíci obviňují nás normální lidi z nenávisti. U normálního člověka nejde o nenávist, jen prostě neschvaluje a nesouhlasí se vším, co se postavilo proti Boží vůli, tedy zákonům stvoření a to je přísně vzato dnes téměř vše. Jádro problémů je v tom, že u moci jsou nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté a ti mají zúžený obzor chápání skrz zmrzačený, přepěstovaný rozum. Nemohou tak vidět skutečné kořeny zla, které jsou v duchovnu a jemnohmotné oblasti a zaznamenají poruchy až na cestě v mozku, kde jsou schopni se teprve orientovat. Za každou úchylku si člověk může sám. Neobstojí ani argument, že se tak narodil. V tom případě si vypěstovanou chlípnost přinesl z předchozí inkarnace. Rozumáři tak vedou postižené do záhuby, když jejich zvrhlosti podporují, namísto, aby se jim snažili skutečně pomoci. Proto se také celá společnost hroutí, protože byla vybudována nebezpečnou sektou materialistů, která ve své omezenosti svět zpustošila a vede do záhuby.
Ohlásit správci
Pavel Krajíček
0 #3 Pavel Krajíček 2021-08-05 09:29
Proč lidé (tupé ovce) neuvažují dále: kdyby byli ve vedení ušlechtilí lidé, tak co by asi propagovali? Přece vše ušlechtilé, čisté, zachvívající se v zákonech stvoření, vše co lidského ducha povznáší. Jestliže dnešní vedení namísto této ušlechtilosti propaguje úchyláky, devianty, chlípné exhibiční prasečí průvody, duhové vlaječky, slizkou havěť z temnot apod., tak co vám to říká? Říká vám to, že máte ve vedení havěť, která si chrání svůj vlastní zvrhlý druh. Podporuje jej a ochraňuje, aby to na zemi vypadalo stejně, jako to mají dole v temnotách, kam tito zvrhlíci po smrti přicházejí. Každý jasně cítící člověk to zřetelně vidí, ovšem zřídka se dnes najde na zemi jasně cítící člověk. Temno a zlo se roztahuje, protože nenažraná většina s tím tupě souhlasí a volí nikoli srdcem z lásky k Pravdě, ale jen aby nacpala ty své nenažrané bachory. Budete za toto sobectví brzo sklízet plody!
Ohlásit správci

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes 79

Včera 86

Tento týden 165

Tento měsíc 2425

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking