Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  
 
 
Jak vzniká homosexualita
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
 

Protože jsem byl nařčen lidmi, že zavrhuji homosexuály, tak je zapotřebí, abych situaci objasnil. Především nejsem pro nějakou perzekuci homosexuálů, ale jsem proti propagaci homosexuality. Nejdříve vysvětlím jak homosexualita vzniká a poté jak se má k ní správně přistupovat.

Každý člověk se na počátku, ještě před první inkarnací, rozhodne pro mužství nebo ženství; toto rozhodnutí je trvalé a nelze je zvrátit. Mohou pouze vzniknout pokřiveniny. Jak vznikají? Když například žena během života neplní svůj úkol a pomužšťuje se, a tak zakopává své ženské jemné vlastnosti, tak si skrz svou svobodnou vůli utkává jemnohmotné nitky, které ji v příští inkarnaci přivedou do mužského těla. Opačně, změkčilý muž, který se začne více chovat ženský, se příště inkarnuje do ženského těla. 

Takže máme lidi už inkarnované v opačném těle a máme lidi, kteří jsou ve správném těle, ale teprve usilují o pokřivení. Obojí je špatně, protože je to proti zákonům stvoření a dotyčným hrozí duchovní smrt, protože v takovém stavu nemohou obstát v závěrečném dění, pokud se do té doby nenarovnají.

Rozumáři a materialisté, kteří mají zúžený obzor chápání skrze svůj zmrzačený přepěstovaný rozum, který pochází z hmotného mozku, a proto může chápat pouze hmotné věci, tak tito vedou homosexuály do záhuby tím, že jejich pokřivení schvalují a podporují.

Je zapotřebí, aby skutečně vědoucí lidé objasnili homosexuálům, o co jde, a snažili se jim pomoci toto pokřivení narovnat. V tom spočívá pravá láska.

Protože ale omezení rozumáři nemají vhledy do duchovna, kde většina dějů má své kořeny, dochází k takovým přehmatům, jako je schvalování homosexuality. Není možné dávat mládeží jako příklad pokřivení zákonů stvoření. Dokud ale budou u moci omezení fanatici materialisté, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby, nenastane ozdravění.

Toto zde popsané dění nemusí nutně vést k homosexualitě, protože se tito lidé mohou přitahovat na základě stejnorodosti pokřivení, tedy žena a muž, oba s pokřivenou duši. Jako další možnosti viz citace samotného Abdrushina:

 

"Je-li tento most však stržen jen zčásti, což závisí na způsobu a síle chtěného pomužštění v činnosti ženy, tak se mohou přesto inkarnovat duše, které ve stejném druhu nejsou ani zcela mužské, ani zcela ženské, tedy nepěkné, tvořící neharmonickou směs, které pak nesou všechny možné neukojitelné touhy, cítí se ve svém pozemském bytí trvale nepochopeny a tím pro sebe i pro své okolí žijí v trvalém neklidu a nespokojenosti.

Pro takové duše, jakož i jejich pozdější pozemské okolí by bylo lépe, kdyby nenalezly příležitost k inkarnaci; neboť si tím na sebe nakládají jen vinu a nikdy nic neodčiní, protože ve skutečnosti na zem nepatří.

Příležitost a možnost k takové ze stvoření, tedy z Boží vůle nechtěné inkarnaci poskytují jen ty ženy, které ve své marnivosti a své směšné ješitnosti, jakož i ponižující dychtivosti za něco zdánlivě platit jeví sklon k určitému pomužštění. Lhostejno, jakého je druhu.

Něžná, skutečně ženská duše nikdy nepřijde k inkarnaci skrze takové neženské ženy, a tak bylo ženské pohlaví na zemi postupně zcela otráveno, protože se toto pomužštění stále více rozšiřovalo a stále znovu přitahovalo takové duše, které nemohly být ani zcela ženou, ani zcela mužem, a tím se na zemi rozšířilo nepravé, disharmonické.

Naštěstí moudré zákony stvoření také v těchto věcech samy stanovily ostré hranice; neboť s takovýmito skrze falešné chtění vynucenými posuny nastávají nejprve těžké nebo předčasné porody, choulostivé, nervózní děti s rozervaným cítěním a pak nakonec nastupuje po zcela určité době neplodnost, takže národ, který nechá své ženství usilovat o pro něj nevhodné pomužštění, je odsouzen k pozvolnému vymření.

To se přirozeně nestane z dneška na zítřek, takže to současně žijícím lidem nebude ostře nápadné, nýbrž takové dění také musí jít cestou vývoje.

Avšak i když také pomalu, tak přece jistě! A je potřeba zániku několika generací, dříve než se mohou zadržet nebo napravit následky takového zla, tak pronikavého zločinu ženství, aby tím byl národ přiveden z úpadku opět k ozdravění a byl zachráněn před úplným vymřením." 

celá přednáška: 26. Zbořený most

 

Nikdo tedy neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?

Do budoucna a sice do té doby, dokud Boží vůle dovolí tyto pokřivené inkarnace, tak nesmí být tyto pokřivené duše dávané za příklad ostatním a nesmí být ani ve vedoucích funkcích, kde jsou na očích veřejnosti a tudíž by mohly být brány za vzor. Protože za vzor smí být považován jen čistý, ušlechtilý člověk, který se plně vřadil do zákonů Boží vůle.

Takže jádro problému je v tom, že omezení rozumáři nejsou schopní zjistit skutečné příčiny homosexuality. Za homosexualitu si může každý sám, skrze svou svobodnou vůli. Neobstojí ani argument, že se tak narodil a nemůže za to. Každá deviace a odchylka v sexualitě je následkem chybně použité svobodné vůle člověka. Pokud někdo pěstuje dlouho v sobě chlípné a nízké myšlení, tak si v příští inkarnaci toto pokřivení a zvrácenost přinese sebou, nebo se i rovnou inkarnuje do těla s opačným pohlavím a tím nám vznikají různé dnešní "genderové mixy". Těmto lidem, kteří stojí takto křivě ve stvoření hrozí duchovní smrt a sekta materialistů je do této záhuby urychleně vede, když jejich pokřivení legalizuje a podporuje, namísto, aby se jim snažila pomoci. Žel materialisté jsou ti nejhloupější tvorové v celém jsoucnu a proto nemohou vidět skutečné příčiny těchto pokřivení, které mají kořeny v lidské duši, kteroužto rozumaři a materialisté ve své hlouposti v sobě popírají.

Člověk si může za vše, dokonce i za podmínky, do kterých se narodí. Příčiny toho leží v předchozích inkarnacích – co člověk zaseje, to také sklidí, často v příští inkarnaci. 

Pro ukázku ještě nějaký další příklad, který omezení materialisté nejsou schopní správně posoudit:

Například v blázincích různě posedlí, schizofrenici apod. Rozumáři nejsou schopní vidět, co se skutečně děje, zaznamenají až projevy v mozku… nevidí tedy, že například onen „blázen“ vůbec nemusí být blázen, ale je prostě jasnovidný a hledí astrálním nebo jemnohmotným zrakem… sám o tom nevěda myslí si, že má halucinace. Může poděkovat dnešním chytrým rozumářům a materialistům, protože ti jsou stejně omezení jako on a nemohou mu vysvětlit, co se ve skutečnosti děje.

Stejně jako v dalších případech, kdy lidský duch je posedlý jiným lidským duchem, protože sám je vnitřně (duchovně) líný a toto své posednutí jinému lidskému duchu umožnil. Toto vše rozumáři nemohou vidět a jen u postižených léčí stále mozek, protože i tato posedlost jiným duchem se u postiženého nějak projeví v jeho mozku, ovšem není to příčina. Příčinu tedy rozumáři nevidí, a tedy nemohou ani dojít ke správným závěrům a úspěchům. 

Toto nebezpečí omezení rozumářů spočívá ve veškeré jejich činnosti, proto svět vypadá tak, jak vypadá. Kdyby byli lidé normální, s nezkřiveným rozumem a s poznáním duchovních zákonů, tak by byl na zemi rajský stav, mír a štěstí. Dnešní zoufalý stav a řícení se do záhuby je pouze důsledkem neomezené nadvlády nebezpečné sekty materialistů.