Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

 
Skutečné příčiny nasunování nepřizpůsobivých migrantů do Evropy
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
Mnoho lidí se pokouší vysvětlit příčiny dnešního sebevražedného jednání Evropanů. Nasunování migrantů, islamizace apod. Dá se o tom polemizovat a na základě rozumu přinášet různá vysvětlení. Nikdy se ale nedoberou tito lidé skutečných příčin, pokud budou opomíjet zákony stvoření a duchovní složku člověka. 
 
Dám příklad na jedné malé věci, která to umožní lépe pochopit. V psychiatrických léčebnách jsou různě posedlí, schizofrenici apod. Protože ale dnešní věda odmítá lidskou duši a považuje pouze rozum za vrchol, tak samozřejmě může zkoumat děje jen na úrovní rozumu. Nemůže vidět skutečné duchovní děje jako například jestli dotyčný člověk je skutečně posednuty jinou lidskou duši. Jiný jestli je jasnovidný a vidí jemnohmotné děje anebo je nemocný a má halucinace. Prostě rozumáři toto vše nevidí a zaznamenají projevy až v mozku a tam se snaží vyvozovat závěry a léčit. Protože i tyto duchovní děje se na své cestě projeví v mozku, ale není to příčina a proto nemohou zaznamenat skutečný úspěch při léčbě.
 
Podobně je tomu s naší migraci a sebevražedným jednáním. Rozumáři a materialisté prostě nevidí duchovní dění na pozadí a snaží se jen vysvětlovat děj na rozumové úrovní... tam ale mohou sesmolit spoustu teorií a nikdy nic skutečně nevyřeší.
 
Takže co se doopravdy děje?
 
Děje se to co vždy. Lidé sklízejí to co zaseli. To co zasévali svým myšlením, cítěním, skutky. S tím rozdílem, že to co by trvalo několik tisíc let je nyní za účelem očisty vtěsnáno do několika desetiletí. Uvažujete, člověk něco zasévá svým myšlením... mnozí mají negativní, agresivní myšlení. A k tomu i samotné cítění mají mnohdy agresivní a útočně. V duchu by mnohého nejraději praštili či zmlátili. No a to vše je setba (na duchovní a jemnohmotné úrovní) a po ní musí přijít sklizeň. Jenže víme, že sklizeň je vždy mnohonásobně větší než setba. Takže pokud národy dlouhou dobu zasévaly agresi, vztek, zlobu, nenávist i když ke skutečným fyzickým útokům většinou nedošlo, tak při sklizní se to projeví i fyzicky, protože sklizeň je vždy znásobená, přesně jako je tomu při setbě na poli.
 
Protože ale nyní probíhá očista a vše je ze Světla posíleno, aby se to rozuzlilo během relativně krátké doby, tak uvažujete: Kdo vám nabančí? Kdo vám vyrabuje bydlení? Kdo vám vypálí bydlení? Mám na myslí jako v rámci sklizně vaši předchozí mnohaleté agrese? Bude to váš soused? Soused který je víceméně podobný jako vy? Duchovně líný a nanejvýš vztekly a agresivní na vnitřní úrovní? Možná se nějaký občas najde, ale na globální úrovní to je málo. A proto je zapotřebí nasunout do Evropy nepřizpůsobivé, zaostalé, primitivní duše, které se inkarnovaly z jemnohmotných temných hlubin do nízkých afrických kmenů apod. A tato horda temných duší přijde rozuzlit karmu Evropanů. V neposlední řadě je v tom i pomoc, protože drtivá většina lidí duchovně spí a hrozí jí duchovní smrt. Řeči už nic nezmůžou a proto jako poslední možnost pomoci je těžké utrpení. Mnozí nejsou duchovně už nic schopni prožit, jen pod velkým pozemským utrpením, tak dalece jsou duchovně zazdění.
 
Existuje pouze jediné řešení a pomoc z nynější nouze, ale to vám žáden chytristik Pudr, Hadr atd. nikdy neřekne, protože se svým zmrzačeným přepěstovaným rozumem není schopen tyto jednoduché pravdy pobrat. Jediná pomoc je vřazení se do zákonů stvoření, to znamená stát se opravdovým člověkem. Udržovat myšlení a cítění v čistotě a ze všech sil toužit po poznání Boží vůle, tedy přírodních zákonech a chtít podle nich žít. To je jediná cesta k záchraně před duchovním rozkladem, tedy věčným zavržením, které rozumářům, materialistům, duchovně líným (církevníkům apod.) hrozí. A také jediná pomoc ve zmírnění následků, které se nyní už valí na lidstvo. Pravé lidství utvoří kolem člověka světlou auru a ta zeslabí vracející se temnou karmu, podobně jako vrstva vzduchu chrání zemi.
 
Takže ještě jednou. To nasunování migrantů může člověk rozumově obkecávat jak chce, ale skutečnost je taková, že jde o rozuzlování karmy. Člověk stojí neustále uprostřed všech svých následků. Neustále prožívá to co dříve zasel. Z každého vašeho jednání, myšlení, cítění běží jemnohmotné nitky, ty se po čase vrátí obtěžkané a připraví vám podmínky k prožívání. Je úplně jedno pod jakou záminkou se to provede na vnější úrovní. Jakékoli žvanění o tom je k ničemu, protože to neřeší skutečnou příčinu. Nyní ve světovém dění probíhá očista a zrychleně se každému vrací to, co by jinak prožil za mnoho tisíc let. Tím, že je to nyní vtěsnáno do několika málo let, tak to samozřejmě strhne události v globálním masovém měřítku. 
 
Jakékoli rozumové návrhy na nápravu jsou k ničemu, pokud nemají zakotvení v poznání zákonů stvoření. Je to podobné jako v těch blázincích. Jakékoli tabletky neřeší příčinu, ale jen potlačují příznaky. Jediná pomoc je stát se člověkem. Nikoli zbabělým prozápadním deviantem, který svou zvrhlou a mrzkou domýšlivost staví nad moudrost Boží. Ten kdo chce přežít nastávající období musí v pokoře se sklonit před moudrosti Boží a vřadit celé své bytí do zákonů stvoření.
 
Opravdu je to vše velice jednoduché a právě proto to nejsou lidé schopni vidět. Vše co člověk prožívá je jeho vlastní sklizeň, ať už z nynější inkarnace nebo z předchozích. Pokud chce někdo tvrdit, že to tak není (jako např. církevníci), tak tím obviňuje svého Stvořitele z nespravedlnosti, když tedy tvrdí, že lidské utrpení je libovůle. Jakékoli pochybování o neúplatné a dokonalé Boží spravedlnosti je rouhání a samolibým a shnilým církevníkům za toto rouhání připadne patřičná odplata. Už jen v tom, že jako vlažní budou vyvržení spolu se zavrženými, jak je zaslíbeno.
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 6
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 1
  • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking