Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  
"Ve jménu knížete démonů vyhání démony"
 
 
 
 
napsal Pavel Krajíček
 
 
Pro své dřívější prožití s farizeji jsem našel podobnost v bibli. Možná si vzpomenete na můj příběh s mým otcem (je to farizej, stoupenec Hnutí Grálu)​. Při jedné řeči jsem se zmínil, že mi bylo z duchovna zaslíbeno, že mi přijdou velké peníze a on mi na to úlisně řekl: je to možné, ale otázka je odkud ty peníze budou jestli ze Světla nebo temnot. Později, vlastně v loňském roce (2020) jsem měl řeč s bratrem a řekl mu, že mi Imanuel poslal vlastní fotografii s vlastnoručním originálním podpisem (kdo neví viz článek: Originál fotoalbum Abdrushin) a tento farizej mi řekl: že mi to poslalo temno, abych si o sobě myslel....
 
 
A nyní k bibli, když Ježíš činil zázraky a zároveň nesympatizoval s farizeji, tak tito začali rozkřikovat:
 
Matouš 9:34 - Ale farizeové říkali: ​​"Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Matouš 12:24 - Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."
 
 
​Vidíte to stejné jednání? Když se nepostavíte na stranu farizejů a zároveň podáte nějaký důkaz ze Světla, že Bůh je s vámi, tak tato nenávistná havěť hned začne tvrdit, že je to z temnot a že jste Belzebub a kdo ví co vše.
 
Můj vlastní otec, zpečetěný čtenář Slova Božího, stoupenec stejné víry jako já řekne o synovi, že to bude z temnot, tedy že jsem napojený na temnoty, tedy jsem nějaká havěť z temnot. Jak by to mohlo být ze Světla, že? Pokud by to mělo být ze Světla, tak by to v první řadě měl dostat on který je "svatý" a "čistý" a stojí daleko vysoko nade mnou. Pokud to dostanu já, tak to nemůže být ze Světla.
 
Stejně tak můj bratr, který se domýšlí, že stojí vysoko nade mnou (ostatně jako všichni farizeové z Hnutí Grálu), tak fotografii s Imanuelem mi samozřejmě poslalo temno, protože pokud by to mělo být ze Světla, tak by to znamenalo, že já jdu správně a to přece není možné, protože správně stojí v první řadě on (a jak mi sám řekl, tak se domýšlí, že přišel ze světlých úrovní) a já jsem zbloudila ovce.
 
Podobně mi kdysi má sestra dala najevo, že nemohu být jí uznán a sice řekla to slovy: "otázka je, jestli bys to ustál, kdyby ti lidé mohli vidět v jakých podmínkách žiješ". Narážela tím, že žiji v garsonce. Jde o duchovní výcvik, obdoba toho jak se kdysi chodilo do pouště do samoty na delší dobu za účelem duchovního uzrání pro splnění budoucího úkolu. Vzpomeňme jen Jana Křtitele, který žil na poušti opásaný kožešinou a jedl kobylky a med. Podle této farizejky to byl odpad, protože nepřišel v luxusu. Opět vidíme povrchní pokrytecké farizeje hledící na vnější povrch a opomíjející skutečnost, tedy obsah. K takovým už přece Pán hovořil:
 
1. Samuelova 16:7
"Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce."
 
Cokoli co neoslavuje jejich svrchovanost je z temnot a od Belzebuba a když to jinak nejde, tak vás od nenávisti přibijí na kříž. Dnes už to nejde naštěstí fyzicky, tak jen morálně. Z většiny stoupenců Hnutí Grálu se stala stejná pokrytecká shnila lůza jako z církevníků. Neberte to na lehkou váhu. To je opravdu ta stejná havěť ti stejní farizeové, kteří kamenovali a vraždili proroky a přibíjeli je na kříž. Už to není má rodina... když je potkám tak řeknu, že je neznám.
 
 
***
 
 
​Matouš 12:47-50
„Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
 
​Matouš 10:37
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.​
  
Matouš 19​:​29​ ​
A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno,
stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
 
 

Komentáře

Pavel Krajíček
0
Pavel Krajíček
17. 8. 2022 17:26
Chápete co to ale říká? Říká to, že ti lidé jsou enormně zlí, temní a zkažení, když důkaz o spojení se Světlem nepřistane jim (nebo jejich spolčeným kumpánům), ale vám, tak to od nenávisti a závisti označí jakože je to z temnot...
Like Like

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení