Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Falešná soustrast farizejství a pokrytectví

 

 

napsal Pavel Krajíček

Poznámka: článek pojednával o konkrétním člověku, jehož jméno jsem posléze z článku odstranil a nahradil pojmem léčitel. Článek má totiž sloužit pouze jako obecné ponaučení. On ani tak není léčitel, ale dělá do toho, píše knihy, radí lidem apod.

Hodně lidí rádo cituje z bible a jiných hodnotných textů, ale jak se zdá, jen to co se jim hodí. Zažil jsem mnoho příkladů. Například jsem měl telefonní hovor s jedním léčitelem. Během hovoru mi uděloval rady a často mi citoval z bible. Dobře, nejsem proti, opravdu jsou v bibli i poučné a pravdivé texty, sám je používám. Když jsem mu ale řekl, že neplatím sociální pojištění (protože jsem z nebezpečné sekty fanatiků rozumářů a materialistů už dávno vystoupil), tak začal jančit, že z čeho budu žít ve stáří? A takto pokrytecky jedná většina, co se ráda ohání citacemi z bible apod. Proč nepokračoval ve svém citování z bible a neřekl třeba:

Pavle dobře činíte, vždyť Pán nám říká:
Matouš 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Matouš 6:32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6:34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Proč tito rádoby duchovní lidé vždy citují jen to, co se jim hodí a co je nevyrušuje z pohodlí? Tedy vlastně žádnou pravou důvěru v Boha nemá, když nejedná podle jeho slov, ale podle standardů sekty materialistů. Strašně cituje z bible, ale první o co má strach je finanční zabezpečení. Podobně, když jsem se zřekl své farizejské rodiny, tak mnozí věřící byli a jsou tím pobouření, přestože k tomu nabádá sám Ježíš, když se to ukáže jako nutné, viz můj starší článek o mé rodině: Ve jménu knížete démonů vyhání démony

Podobně, když jsem přestal chodit do klasických zaměstnání a dělat otroka nějakému materialistovi, tak se to mnohým mým spoluvěřícím nelíbilo, přestože vědí ze Slova, že je dnes všechno špatně a že se vše musí zhroutit a vybudovat znovu na zdravých základech. A mnozí z této pokrytecké žumpy mě právě proto nenávidí, proto, že bezezbytku věřím Slovu a jednám podle něho. A tím je vyrušuji z jejich lenošné zahálky a zviditelňuji jejich shnilost. Samozřejmě oni to tak nevysloví, protože jejich pokřivený rozum jim to zaobalí do takových slov, aby se mohli ospravedlnit (tento text doposud uvedený jsem zároveň poslal onomu léčiteli v prvním emailu).

-

Léčitel mi odpověděl a já zase jemu:

Víte po našem rozhovoru jsem si něco uvědomil, že to ne já jsem měl volat Vám, ale Vy byste měl volat mi a prosit o radu. Vy, co jste udělali něco užitečného např. napsali knihu apod., tak vás opanovala domýšlivost a ješitnost. Lze to poznat už i na tom, že jste nepoznali a nepřijalo Pánovo Slovo, které nám poslal: Poselství Grálu

K přijetí tohoto Slova je zapotřebí POKORY a to je to, co vám, mistrům světa, chybí. Jednou jste udělali něco užitečného a domýšlíte se, že jste snědli všechnu moudrost světa a všichni ostatní jsou nízko pod vámi. Nejste sám. Jsem v kontaktu s vícero takovými samolibci, kteří udělali jednou něco velkého a od té doby sedí a zahnívají (přečtěte si citát od Abdrushina na konci tohoto článku). 


Léčitel mi totiž odpověděl na můj první email, když jsem mu psal o těch pokryteckých citacích z bible:

"Už si Vás nepamatuji, podle fotky ano, díval jsem se po našem rozhovoru (asi mi připadal nestandardní) na Váš web. I tehdy jsem, tak jako po přečtení Vašeho dnešního článku, posmutněl. Ale je to Váš život a čas spravedlivě ukáže, jak moudře jste ho žil."

Co tam chybí v tom textu? Není tam jediný věcný argument k mému emailu, který jsem mu napsal. Ono také co chcete věcně namítnout proti pravdě, že? Tam můžete buď mlčet, nebo se snížit na hlupáka a plácat nesmysly nebo být naprosto nevěcný apod. Zase použiji svůj oblíbený příklad: představte si, že by onen léčitel byl soudcem u soudu a přišli by dva k soudu na rozřešení sporu a onen léčitel by řekl na adresu jednoho, který by se mu nelíbil: jsem z vás velice posmutněl, když jsem vás uviděl, dostanete 10 let vězení... případ uzavřen.

Víte co je na tom nejhorší? Že takto jedná většina lidí. Věcné argumenty je usvědčující z nízkosti nechtějí vidět a namísto věcných argumentů začnou plácat nesmysly...

Zkuste si tento jeho email přeložit do srozumitelné řeči:

"Už si Vás nepamatuji, podle fotky ano, díval jsem se po našem rozhovoru (asi mi připadal nestandardní) na Váš web. I tehdy jsem, tak jako po přečtení Vašeho dnešního článku, posmutněl. Ale je to Váš život a čas spravedlivě ukáže, jak moudře jste ho žil."

Co říká léčitel tímto emailem? Říká, že nemá sice věcné argumenty na mé argumenty, ale protože je o sobě přesvědčen, že stojí správně a že já jsem zbloudila ovce, tak si musí něco vycucat z prstu. Tedy založí svou argumentaci na dojmech. Je ze mně posmutněn a to je mu důkazem, že on je jednička a já truhlík. 

Kontrolní otázka: viděli jste už nějaké samolibce, pokrytce apod., kteří by se radovali z pravdy, kterou jim někdo o nich řekne? Vždy se takoví stavějí nepřátelsky vůči pravdě, nikdy se neveselí, ale jsou jak sami přiznávají posmutnění, což jim má být důkazem, že oni jsou jedničky.

Přísně vzato jde o špinění druhého. Věcná argumentace není špiněním, dáváte druhému prostor pro věcné protiargumenty. Když ale přestanete věcně argumentovat a jen takto jako onen léčitel soustrastně potřásáte hlavou nad druhým, předstíraje tím, že vy jste hvězda a druhý je ubožák, který vás nechápe, tak jde o soft formu špinění. K hrubému napadání se nesníží, protože chce být viděn druhými lidmi jako ušlechtilý člověk, tak použil soft špinění, měkčí formu. Před zákony Božími je to ale jedno, protože tam se odvažuje skutečný obsah, skutečné chtění a nikoli v první řadě forma. Ba právě naopak, tato vyčůranost mu bude k tíží.

Rozumíte? Při věcné argumentaci se můžete bránit protiargumenty. Když vás ale někdo očerňuje potřásáním hlavy, farizejskou soustrasti neboli posmutněním nad vámi, jako činí onen léčitel, tak jak chcete věcně argumentovat? To nelze, takže jde o špinění druhého a vlastní sebe vyvyšování. On, povznesený, potřásá (bez věcných argumentů) nad vámi zbloudilými soustrastně hlavou... k vlastnímu upokojení a ukolébání, že on je přece v pořádku a vy jste ubožák, když jeho aureolou nevidíte. Odporné slizké farizejství! 

Podívejme se tedy, jak se ta farizejská lůza umí maskovat. Před povrchními lidmi bude tento šupák ještě nakonec vypadat jako ušlechtilý člověk, no ale nakonec jeho vlastními slovy: Ale je to Váš život a čas spravedlivě ukáže, jak moudře jste ho žil.

Začínám pobírat vážné podezření, že ty knihy nepsal on, ale že tomu bude podobně jako s Milli Vanilli.

***

Přesně k takovým lidem už psal Abdrushin ve svém Poselství:

"Je ostatně správné, když má člověk v sobě prožitek, avšak tím toho ještě není dost vykonáno. Nesmí při tom zůstat stát, nýbrž musí kráčet dál, neochvějně, musí zůstat čilý v duchu. Pak by na této cestě již brzy poznal, že jeho prožití bylo jen přechodem, aby se probudil ke skutečnému poznání.
Avšak takto přichází v něm k rozkvětu duchovní pýcha, ve které se domnívá být něčím více, než jsou jiní, kteří nejdou po jeho cestě a jsou jiné víry. Tato nafoukanost ho povalí a nedovolí mu obstát v soudu.
Dál, stále dál musí člověk na své cestě skrze stvoření, vždy dál také v poznání všeho toho, co se ve stvoření nachází. Nesmí se nikdy cítit jako v dobrém úkrytu a slunit se v jednom prožitku, který ho kdysi potkal. Dál, jen dál kupředu, se vší silou. Zůstat stát znamená opozdit se. A tomu, kdo se opozdí, hrozí nebezpečí. Ve vzestupu však leží nebezpečí vždy za každým lidským duchem, nikdy před ním, toho ať si je každý vědom.
Proto nechte v klidu stát ty lidi, kteří se takto sebevědomě snaží o sobě mluvit. Jsou nehodni svatého Slova! Pohleďte na jejich jednání, jejich bytost, a rychle poznáte, na čem s nimi jste. Jsou to mnozí a mnozí, kteří patří k tomuto kruhu. Jsou to hluché plody, které musí být odvrženy; neboť již více nepřijímají, protože se ve své domýšlivosti domnívají všechno již mít. —"

 

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení