Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Kdo je to zvrhlík?

 

 

napsal Pavel Krajíček

 

Zvrhlík je stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, sekty, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. O této skutečnosti netřeba se přít, neboť o ní svědčí dějiny a zcela zřetelně i přítomnost.

Zvrhlík je každý, kdo smýšlí nebo jedná zvrhle, tedy v rozporu se zákony stvoření neboli Boží vůli. Zvrhlík je sobec, to ani jinak nejde, protože neovládaný rozum zvrhlíků je sobecký a namířený proti Bohu. Proč tomu tak je? Protože rozum je produkt hmotného mozku a proto může chápat jen hmotné věci. Zvrhlictví je tedy těžká duševní choroba, která se projevuje popíráním vlastní duše i samotného Boha.

Zvrhlíci často argumentují: "Jak někdo může věřit na Boha, vždyť je jasné, že neexistuje." Takto často hovoří fanatičtí ateisté. Chci ve zkratce jim to vysvětlit. Jako první musíte přijmout a pochopit jednoduchou definici, kterou uvedu. Je to základ a každý normální člověk je schopen ji pochopit. Tak tedy:

Pozemský rozum, který je materialistům a rozumářům svatý, pochází z hmotného mozku. Proto tento rozum může chápat pouze hmotné věci. V tom spočívá vše, je v tom i vysvětlení vaši choroby. Rozumáři si zmrzačili mozek tím, že si přepěstovali přední rozumový mozek. Ten následně odřízl spojení s duchem. Rozum byl lidem dán Bohem k chápání hmotných věci. Pokud chci ovšem chápat něco z onoho světa (jemnohmotnost), nebo z duchovního či dokonce se přiblížit k Bohu, tak je logické že musím použít stejnorodé orgány a nikoli hmotný rozum, jak to dělají materialisté. K pochopení duchovního světa musím tedy použít duchovní orgány své duše. A tady je kámen úrazu, u zvrhlíků, kteří svou vlastní duši popírají, je toto naprosto vyloučeno.

Tím, že si materialisté zmrzačili mozek, tak dokonce nejsou schopni pochopit (možná nechtějí) ani toto jednoduché a logické vysvětlení, které jsem právě uvedl. Tím se sami poznamenali. Lidský duch inkarnovaný ve hmotném těle se projevuje cítěním (nikoli pocity) a pouze skrz toto cítění mohou v nitru živí lidé být v kontaktu s duchovnem a prožívat věci o kterých rozumáři nemají tušení. U fanatických ateistů, tedy mozkových mrzáků, se cítění vůbec neprojevuje, jejich duch tzv. spí, je vlažný, jsou to ti, o kterých je v bibli psáno, že vlažní budou vyvržení.

Rozumáři jsou tedy skrz hmotný rozum schopní chápat pouze tu nejmenší část stvoření. A nyní uvažujte: když si tyto omezené tvory se zmrzačeným mozkem volíte do vedení národů, tak kam asi dojdete? Když tito tvorové, pozorováno shůry, patří ve skutečnosti do ústavu pro choromyslné? V tom je i vysvětlení toho, proč se vždy každá rozumářská společnost zhroutila.

Jestliže tedy někdo v dnešní době popírá svého Stvořitele, tak není normální, buď má zmrzačený mozek nebo je duchovně líný. Ve skutečnosti to jde ruku v ruce, protože pouze líný duch dovolí, aby jeho vlastní nástroj hmotný rozum jej spoutal a postavil se nad něj a tím odřízl cestu k Bohu.

Zvrhlictví tedy začíná zprvu pomalu a nenápadně skrz vnitřní, duševní lenost. Nejde o rozumovou lenost, ale o lenost onoho inkarnovaného lidského ducha v pozemském těle. Tato duchovní lenost následně vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj domýšlivosti, rozumové chytristiky, která sama o sobě není špatná, pokud onen lidský duch není líny a stojí nad rozumem a ovládá jej. Jinak dojde a také došlo k přepěstování rozumové části na úkor citového prožívání ducha (nikoli pocit). Následuje úpadek, zvrhlosti, chlípnosti a sešup do chaosu a nakonec zhroucení a rozklad. Každý zvrhlík, pokud zůstane stoupencem nebezpečné sekty zvrhlíků rozumářů a materialistů bude nakonec vyhuben. Není tím míněna pozemská smrt, ale skutečná smrt, duchovní rozklad a vymazání z knihy stvoření. Co člověk zaseje to sklidí. Zvrhlíci nyní budou v urychleném sledu sklízet hořké plody své zvrhlé setby. Poslední milost, jak v prožití dojít k poznání a obratu, před konečným zavržením a rozkladem všeho zvrhlého.

Přísně vzato současná situace dělí lidi na dva tábory. Na normální lidi, kteří mají víru. Protože normální člověk má víru v spravedlivý běh života, důvěřuje Bohu, jehož zákony se řídí a tudíž může doufat i v pomoc Boží v krizi. A pak tady máme druhý tábor​,​ stoupence sekty rozumářů a materialistů, kteří se strachy třesou o tu svou línou zadnici a světské věci. A tak si nechají do ruky píchnou cejch, znamení​ ​šelmy, které se klanějí.​ ​Konec ​těchto zpustlíků ​je však už dávno ​znám a ​zpečetěn viz Zjevení:

"Kdo vzývá Antikrista nebo má jeho znamen​í na ruce nebo na čele, ten pocítí hněv Boží z číší, které Bůh nechá vylít na zem. Nenajde již klidu ani ve dne ani v noci, neboť nyní se dozví koho vzýval a koho znamení nosí, ale nebude to již moci napravit. Bude se soužit tím, že shoří ve věčném ohni a jeho výkřiky budou stoupat vzhůru jako dým a tím, že i on se rozplyne jako dým a jako neužitečný zajde.“ c​elé Zjevení Janovo

Zkuste hádat, vy, slepí konzumenti ČT, ovce které se ukájíte s ukrajinskou vlajkou v ruce: proč myslíte, že se dnešní svět hroutí? Proč myslíte, že se vždy každá rozumářsko-materialistická společnost a snaha nakonec zhroutila? Asi těžká otázka na vaše závity. Je to proto, že si volíte do vedení zemí ušlechtilé lidi, kteří dbají zákonů stvoření neboli Boží vůle? Lidé, kteří ochraňují vše čisté a ušlechtilé a řídí výstavbu v souladu s čistým cítěním? Anebo je to proto, že skrz nenažraný bachor si tam volíte fanatiky z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět a vedou jej do záhuby? Zvrhlíky, kteří nedbají Boží vůle, ale namísto ochrany všeho čistého, ochraňují zvrhlíky, devianty, chlípné a zvrhlé menšiny apod. Hádejte ovce, kam asi dojdete, když vás vedou devianti, zvrhlíci a psychopati? Opravdu nevidíte dál, než jen na ten svůj nenažraný bachor? No tak to přijde brzo až k vám domů... prožití, aby vám vzešlo přesvědčení, že se máte řídit očištěným svědomím a nikoli nenažraným bachorem.

Člověk je povinen řídit se zákony svého Stvořitele, nikoli zákony nějaké zvrhlé sekty, jako například fanatiků rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět a vedou jej do záhuby. Pokud jsou zákony nějaké zvrhlé sekty v rozporu s Boží vůli, tak není člověk povinen se jimi řídit. V tom občas v dějinách spočívala zkouška pro mnoho jedinců, zda zůstanou věrní svému přesvědčení i pod hrozbou mučení a smrti, což, pokud obstáli, jim přineslo v zákoně zpětného působení bohaté požehnání na onom světě i do dalších inkarnací. O to více bude dnešní konzumní a mamonový člověk zkoušen, aby obětoval mnohé, pokud chce obstát ve stvoření. Věrnost Světlu a Pravdě je nejvíce ceněná vlastnost. Buď anebo. Buď cejch šelmy na ruku nebo čelo, anebo znamení Pravdy na duchovní čelo = rovnoramenný Kříž = Imanuel = Boží vůle = to je to nové jméno o němž je zmínka v bibli. Kdo má na duchovním čele rovnoramenný kříž, protože se zachvívá ve vůli Boží, ten nemůže být odvlečen temnotami, je spojen se Světlem a tím pod jeho ochranou.

Normální je přece propagovat a dělat reklamu všemu ušlechtilému, čistému, zdravému, všemu co je v souladu se zákony stvoření. A dnes vidíme opak - propagace a instalace úchyláků, zvrhlíků, pomatenců, slizounů a dalších deviantů. Proč to lidé tolerují? Proč si pořád tyto zvrhlíky volí do vedení? Ryba smrdí od hlavy. Pokud chci způsobit rozklad společnosti, tak budu namísto všeho ušlechtilého otravovat lidi a mládež zvrhlostmi a deviacemi a tím je jistě táhnout na bažinu do rozkladu, což je také hlavní důvod proč to zvrhlíci ve vedení dělají. Čtěte článek Ochrana menšin podle vůle Boží.

Zkuste si představit, že na místo zvrhlosti by se děti učily ve školách naslouchání svému svědomí, duševní rovnováze, skutečnému smyslu pro krásu, která pramení z citu, svědomí, nikoli krása rozumu. Pokud určuje krásu rozum, tak vznikají jen zvrhlosti a chlípnosti. Pokud krásu určuje čisté cítění, tak vzniká na duši hřejivá krása. Proč lidé tiše trpí tyto zvrhlosti? Proč nevolí srdcem, ale sobeckým bachorem tyto zvrhlíky do vedení?

Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problému. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.

V poslední době také vidíme u těchto rozumových fanatiků různé eko-šílenství a omezování jakýchsi svých uhlíkových stop apod., např. nedávno jsem četl článek s názvem "Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu." Opět je to vzato za opačný konec. Člověk se musí prvně vnitřně změnit, vřadit se do zákonů stvoření, aby předcházel těžkým následkům a nikoli dělat až záplaty na následcích ze zvrhlého chování. K čemu je nějaké vnější pozlátko, když vnitřně stojí po kolena v bahně? Prvně je zapotřebí odstranit jemnohmotné bahno a hnus vznikly z myšlení a cítění materialistických zvrhlíků a pak se i vnějšek očistí. Tento astrální močál pak stále působí i na hmotnou rovinu a formuje ji. O takových už Ježíš hovořil:

​Matouš 23:25,26
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
Slepý fariz​​eji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.

-

Skutečná nenávist vzniká ze strachu. Zesilující tlak ze Světla, který se blíží, vyvolává v křivě stojících lidech, tedy v materialistech a rozumářích, strach před zničením, které se k nim blíží. Tento strach vzniká v duších, které se třesou před Světlem, vědouc, že promarnily bytí, protože rouhavě se stavěly proti Stvořiteli ve svém zvrhlém myšlení a jednání. Čili tento strach vznikající v duších nemůže dojít až k mozku k dennímu vědomí k úplnému pochopení, protože většina lidí a o to více zvrhlíci, nemá harmonické propojení svého denního vědomí se svou duší, duchem. Proto si pro své nízké puzení, nenávist, musí najít zástupný objekt. Víte už tedy proč prozápadní zvrhlá nenávistná havěť neustále štve proti vlastencům, Rusku (které se snaží zachovávat tradiční hodnoty, normální rodinu apod.)? Proč nenávidí tyto ještě zčásti normálně cítící lidi? Víte už proč zvrhlíci zavádějí nové paragrafy jako předsudečná nenávist apod.? Protože soudí podle sebe. Normální člověk nemá v sobě nenávist, máme tady i jiné pohnutky, jako obavy, nesouhlas, ošklivost. Normální lidé jen nesouhlasí se zvrhlostmi, které prozápadní zvrhlíci zavádějí. 

***

Nějaké zachraňování toho či onoho nepřipadá v úvahu, veškeré materialistické dílo se musí zhroutit a až potom se bude budovat nově na zdravém základě skrz vědoucí lidi. Nyní několik citaci od Abdrushina namátkou z několika přednášek:
 
"Stojíme uprostřed soudu. Lidstvo to nepozoruje, poněvadž nechce vidět. Kdo má však zrak otevřený, nechť se namáhá. Ten velmi brzy pozná, jak je všechno bezpečně hnáno k jednomu bodu, který přinese zhroucení lidského vědění a dovedností v politice, státnictví a v církvích, ve všech vědních oborech, v obchodě i bankovnictví, dokonce i ve společenském a rodinném životě! Všude! Nic nezůstane od toho ušetřeno."
-
"Přemýšlejte o všech národech, které se již musely zhroutit, jakmile došly do doby rozkvětu, na vrcholu rozumu. Z rozkvětu dozrávající plody byly všude stejné! Nemravnost, nestydatost a obžerství v rozličných podobách, nevyhnutelný úpadek a následné zhroucení."
-
"Lidské dílo vyšlé z rozumu je vždy podrobeno rozkladu, pokud v sobě nenese Boží vůli, tedy pokud není podle vůle Boží. To je ten meč, který neustále visí nade vším konáním lidí! Který je nutí poslouchat Boží zákony. Proto zhroutí se nyní všechno do sebe sama a potom … přijde Boží soud! Roztřídění všech duchů! Poté co předtím museli prožít zhroucení všech svých falešných děl!"
-
"Každý nesoulad v tom vlivem změny tohoto zákona musí přinést zlenivění nutného pohybu, ochabnutí, úpadek, zastavení všeho, co je v tomto stvoření. A tím nesvár, nemoc a smrt! Tím opět povstává závist, nenávist, loupež, vražda a všechno zlo, které se dnes ukazuje a bude narůstat až k zhroucení jakékoliv naděje, jakéhokoliv snažení." 

Komentáře

Pavel Krajíček
1
Pavel Krajíček
29. 5. 2022 11:42
To co dnes prozápadní zvrhlíci vydávají za lásku je všechno možné jen ne láska. Ve chvílí kdy máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete mít zároveň v sobě nenávist. Viz zuřivá, nepříčetná nenávist vůči Rusku už dávno před invazi na Ukrajinu, nyní vrcholící. Za další, pokud máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete opomíjet zákony stvoření neboli Boží vůli. A co vidíme dnes? Fanatici ze sekty rozumářů a materialistů vedou svět do záhuby, tedy jsou na míle vzdáleni od Božích zákonů a tudíž nemůže být ani stopy po pravé lásce. Ve chvíli kdy máte pravou lásku, tak nastává mír, rozkvět a blahobyt. A co vidíme? Vidíme zuřivou nenávist zaobalující se pokrytecky do lásky. Kdyby tito pokrytci, kteří zakázali Boha ve školách a namísto něho postavili ochranu úchyláků a deviantů, žili v pravé lásce, tak by se dělo to, co už pravil Abdrushin:

"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista. Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!"
Like Like
Pavel Krajíček
1
Pavel Krajíček
9. 7. 2022 16:14
Přísně vzato stoupenci sekty rozumářů a materialistů jsou vlastně SATANISTÉ. Svým členstvím v této zvrhlé sektě, která zpustošila svět a vede jej do záhuby se otevřeně postavili proti Bohu. Zakázali jej ve školách, učí děti, že Stvořitel neexistuje. Namísto naslouchání svědomí, tedy čistému cítění učí děti zvrhlostem, učí je ochraňovat nikoli skutečné hodnoty, které jsou v souladu se zákony stvoření, ale zvrhlé a chlípné menšiny a další zvrácenosti za účelem rozkladu všeho čistého. Satanista ve své zvrhlé deviaci popírá svou vlastní duši i svého Boha. Každý SATANISTA, tedy nebezpečný zvrhlík rozumář a materialista bude nakonec vyhuben, zákony stvoření postupně vyhubí vše, co je na překážku radostnému a čistému životu.
Like Like
Pavel Krajíček
2
Pavel Krajíček
6. 8. 2022 14:33
Tak co vy zpustlíci, fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, jste hrdí na své dílo? A to je teprve začátek. Blíží se sklizeň vaši setby, plody vaši zvrhlé pýchy, samolibosti a velikášství vůči vašemu Stvořiteli. Mnozí z vás začínají pobírat pomatenost, jako následek vašich zmrzačených přepěstovaných mozků, které jste nosili jako trofej. Nyní ovšem už jen jako znamení nebezpečných mozkových mrzáků. Brzo bude vaše dílo každému zjevné. Jen tehdy může nastat trvalý rozkvět, když se vše buduje na zákonech stvoření tedy v souladu s vůli Boží, ale toto pochopit a na to přistoupit to vyžaduje opravdové lidství. A protože se člověk dobrovolně nechce sklonit před moudrosti Boží, tak bude nyní tak dlouho drcen, až bude zlomený ležet v prachu země a sténavě prosit Pána o pomoc. A kdo se k tomu nebude mít, bude vyhuben jako škodlivý, jako zvrhlá překážka radostného života v míru.
Like Like
Profil webu
0
Profil webu
28. 11. 2022 22:22
"Čistě materialistické, tedy k zemi připoutané, nízké myšlenky rozumu se všemi jejich průvodními účinky, prospěchářstvím, ziskuchtivostí, lží, krádežemi a útiskem, musely přinést tvrdé vzájemné působení stejného druhu, které se projevilo nejprve duchovně a pak také tímto přešlo do hrubohmotnosti, všechno bylo podle toho utvářeno, lidé štváni, aby nakonec byla nade vším rozpoutána ... zkáza!
Chápete nyní, že události posledních let musely přijít? Že to půjde ještě dál, až ke zničení? K světovému soudu, jemuž podle stávajících karmických zákonů nelze zabránit. Jako když se při bouřce zatahuje a nakonec musí přinést vybití a zkázu. Současně však také očistu!"

Abdrushin z přednášky 8. Člověk ve stvoření
Like Like

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení