Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček - komentáře

Více
24. čvc 2019 20:14 #31 napsal Pavel Krajíček
Víte co je největší problém tohoto lidstva? Ješitnost. Ješitnost je vlastně duševní jed, droga, kterou je většina lidstva zotročená. Ješitnost nechce nikdy poznat Pravdu. Můžete přijít kamkoli a říci čistou věcnou Pravdu a téměř nikdo to nepřijme. Můžete přijít mezi astrology a říci, jak to ve skutečnosti funguje a všichni se postaví proti vám, přestože do té doby tam každý plácal své domýšlivosti. Nebo přijdete mezi esoteriky, kde si každý plácá své nesmysly a věcně bez mezer vysvětlíte, jak to podle zákonů stvoření je a všichni se nenávistně postaví proti vám, protože jim berete jejich samolibosti. Nebo přijdete mezi církevníky a uvedete jejich samolibosti na pravou míru a všichni se postaví proti vám a tak je tomu všude a vždy, jde o ješitnost. Pravda je jednoduchá, prostá, věcná. Lidé jsou malí, namyšlení a proto se nafukují a plácají své nesmysly. Jen vědomí vlastní malosti se potřebuje nafukovat a domýšlet. Také ono onálepkovávaní se sebeukajecími vizitkami Pudr., Hadr. apod. je to stejné. Boží Pravda je jednoduchá a věcná a nepostrádá logiku, protože vše dokonalé nemůže být bez logiky. Jakmile lidé nemohou u Pravdy použít svého pokřiveného rozumu, tak ji pozmění, zfalšují, zkřiví, přizpůsobí své chlípné ješitnosti a domýšlivosti. A proto přijde na toto lidstvo velká bolest, jako poslední milost Boží, aby alespoň někteří z lidí byli schopní v pokoře přijmout jednoduchou a prostou Boží Pravdu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:14 #32 napsal Pavel Krajíček
Co je to Antikrist? Mnoho lidí kolem toho zbytečně bloudí a vymýšlí mlhavé bajky. Antikrist je přece ten, jak už slovo samo říká, kdo se postavil proti Kristu. Anti - Krist. V Zjevení Janově čteme často o šelmě a zvířeti. Je zapotřebí pochopit, že Zjevení Janovo hovoří o jemnohmotných a duchovní dějích. Proto je toto Zjevení pro mnohé nepochopitelné i samotné církve ho nepochopily. Například oním zvířetem je míněn ROZUM! Každé pozemské jednání je doprovázeno jemnohmotnými ději. Tento rozum pocházející z hmotného mozku, může chápat jen HMOTNÉ věci, proto byl člověku dán, jako nástroj. Lidé si jej přepěstovali, zmrzačili a stalo se z něho neovládané zvíře, které nyní člověka tyranizuje. Byli to rozumáři, kteří od nenávisti ukřižovali Krista. Jen tento rozum, pokud není ovládán čistým cítěním, dokáže krást, vraždit, závidět a další zla. Pozemské tělo i rozum zůstávají po smrti na zemi i veškeré vaše naučené chytrosti zůstanou na zemi ve vaši uschle hlavě a na onen svět přichází často zbědovaná duše v žebráckém rozedraném šatu. V žebráckém šatu proto, protože člověk ji na zemi zapomněl vzdělávat a nechat uzrávat, když krmil jen hmotné. Konečný důsledek nyní prožíváme... u moci je nejnebezpečnější sekta celé historie lidstva: rozumáři a materialisté. Každý kdo se přidá k těmto fanatikům, bude zahuben. Na onom světě zůstávají rozumáři bloudit v blízkosti země v astrální oblasti a v závěru budou seškrábnutí na cestu do rozkladu, jako nepotřební a škodliví pro skutečný život.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:15 #33 napsal Pavel Krajíček
Už mi několik lidí napsalo, v reakci na mé komentáře a články, že, cituji:

"...Vždy, keď sa riadim citmi a rozum nechám doma na poličke, dopadne do nedobre..." .

Musíte přece rozlišovat mezi cítěním a pocitem, to není jedno a totéž. Pocity, kterými jsou dnešní lidé ovládání vycházejí z hmotného těla. Vznikají za účasti nervů, pudů, myšlenek. Ale já vždy hovořím o CÍTĚNÍ. Cítění je produktem ducha... toho ducha, kterým jste vy sami. Tento inkarnovaný lidský duch nebo chcete-li duše se projevuje cítěním a to stojí vysoko nad pocity.

Psal jsem už přece dříve:

Slovo pocit tedy po-cit nám říká, že se jedná o něco co je po cítění. Cítění je tedy to nejvyšší v člověku, tedy pokud se skutečně jedná o cítění. Dnešní lidé namnoze už nejsou schopni toto většinou rozlišit. Cítění je vlastní projev inkarnovaného lidského ducha. Lidský duch se projevuje pouze cítěním. Cítění je tedy produkt ducha. Pocit je produkt hmotného těla. Pocit vzniká za účasti myšlenek, nervů, pudů... pochází z hmotného těla. Cit stojí tedy vysoko nad pocitem. Láska je duchovní cit (pokud je to ovšem pravá láska), sex patří k pudům, je to pocit. Láska je v celém stvoření. Pohlavní rozmnožování je pouze ve hmotném světě.

Když je dnešní člověk bičován svým vlastním nástrojem rozumem, který neumí ovládat a ze kterého si udělal modlu, tak při bujné fantazii je i následně zmítán chaotickými pocity. Tyto pocity se nesmí zaměňovat za čisté cítění. Čisté cítění lze naopak vnímat při zklidnění, při naslouchání svému nitru. Čisté city jsou projevem svědomí, jsou vnitřním hlasem, hlasem ducha a zčásti hlasem duchovního průvodce člověka.

Různé články esoteriků, ale i astrologů apod. toto vše míchají dohromady, jakože: dbejte na své emoce a pocity apod. Ve skutečnosti je zapotřebí dbát na své cítění. Pocity jsou dnes vlivem přepěstovaného rozumu zmatené. To, že lidé nerozlišují mezi pocitem a cítěním, už jen to ukazuje, jak na tom lidé jsou, že už ve skutečnosti nevnímají čistý hlas svého ducha, kterého svým rozumem (a tedy i skrz pocity) zazdili.​

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:15 - 30. kvě 2021 19:41 #34 napsal Pavel Krajíček
Občas ve svých příspěvcích píšu, že rozumářům a materialistům hrozí smrt, že budou na závěr očisty seškrábnutí na cestu do rozkladu. Pravděpodobně si mnohý rozumář pod tím bude představovat pozemskou smrt. Tuto ale v žádném případě nemám na mysli. Pozemská smrt vlastně není smrt, je to jen odložení pozemského nástroje, obalu, slupky, kterou člověk používal v hrubohmotnosti. Když hovořím o smrti těch, co se postavili ve své chlípné zvrhlosti a domýšlivosti proti zákonům stvoření, tak mám na mysli duchovní smrt, to je to nejhroznější co se člověku může stát. Jeho sebevědomí, které nabyl ve svých inkarnacích bude úplně vymazáno, protože se stal nepotřebným a škodlivým. Rozumáři, materialisté, devianti apod. zůstávají po pozemské smrti připoutání k zemi, bloudí v astrálu kolem země a až půjde naše soustava planet do rozkladu, tak tito připoutání půjdou do rozkladu s tím vším. Budou prožívat mnohaletý rozklad spolu s hmotou. Velikost těchto muk způsobí, že pozbydou duchovně vědomí a s tím ztratí i formu člověka, protože lidský obličej ve stvoření mají jen ti tvorové, kteří jsou si vědomi sebe sama. Proto také pozorováno duchovním zrakem nenávistná havěť už dávno nevypadá jako člověk. Duch si utváří tělo... chlípníci, nenávistná havěť apod. přetvořili skrz svou vůli svá duchovní a jemnohmotná těla v odporné zrůdy... něco takového samozřejmě nemůže stoupat nahoru ke Světlu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:16 #35 napsal Pavel Krajíček
Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problému. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:16 #36 napsal Pavel Krajíček
Stvořitel, bezbytostný Zdroj veškerého života, vložil do svého stvoření dokonalé zákony. Pozemská náboženství a podobné nálepky při tom nic neznamenají. Je jen buď a nebo. Buď člověk se vřadí po poznání těchto zákonů do nich a bude jimi podporován anebo se nevřadí a bude jimi drsně obrušován, případně až zlomen i rozdrcen, když tvrdošíjně jde proti nim. V tom je vše. Stejně jako každé dítě se musí samo naučit řeči a rozumět ostatním, stejně tak člověk se musí sám naučit rozumět stvoření, svému Bohu. Pro Boha nic neznamená, jestli nesete v ruce nějaký prapor, hlásíte se k nějakému náboženství apod. Podstatná je pouze vaše duchovní zralost a ta se projevuje nikoli žvaněním a plněním příkazů církví, ale pouze tím, že člověk usiluje o poznání těchto zákonů stvoření a ochotně se do nich vřazuje, tím přestává být překážkou ve stvoření a stává se podporovatelem.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:16 - 01. čvn 2021 18:37 #37 napsal Pavel Krajíček
Jeden z nejdůležitějších zákonů ve stvoření je zákon přitažlivosti stejnorodého. Proto dnešní masová migrace je proti přírodním zákonům, proti zákonu přitažlivosti stejnorodého. Ve skutečnosti to musí být přesně naopak, musí být přísné kastovnictví, kde budou pohromadě jen stejně duchovně zralí lidé, což zaručí harmonii, štěstí a mír. Špindírové mezi špindíry a ušlechtilí lidé mezi ušlechtilé, to je zákon stvoření. Stoupenci té nejnebezpečnější sekty, rozumáři a materialisté, jdou ve své domýšlivosti trvalé proti těmto zákonům stvoření. Vidíme opět podobné snahy jako byly komunistické ideje - všichni sobě rovni. Dnes navíc ochrana a podpora deviaci a chlípnosti apod. Kdysi ti komunisti to mnozí aspoň mysleli dobře i když v neznalosti zákonů stvoření páchali škody, ale dnes je za tím skrytý skutečný rozklad společnosti, protože když podporujete zvrhlosti a slušné lidi cenzurujete, tak je to jasné. Oni jsou to, kdo vyvolávají ve svých občanech strach a tím nenávist. Oni ve své zvrhlé domýšlivosti a svými chlípnostmi, které zavádějí, vyvolávají strach a nenávist a poté vás ještě za to chtějí trestat. Je zapotřebí si volit normální lidi, kteří jsou ještě schopní cítit, tedy ne jen rozumové fanatiky, ale cítící lidi. Každý cítící člověk miluje svou vlast, protože to jinak nejde, když jste normální. Vidíte, že dnešní vláda jedná proti svým lidem, zavádí předsudečné nenávisti apod., aby mohla kriminalizovat své oponenty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:16 #38 napsal Pavel Krajíček
Ještě bych chtěl vysvětlit pojmy věřící, cítící, nevěřící apod. Je i mnoho vlastenců, kteří o sobě tvrdí, že jsou nevěřící, ateisté. Toto tvrzení, tento názor samozřejmě tvrdí váš rozum, nikoli vy samotní. Pouze rozum je nevěřící a také to nikdy nebude jiné. Rozum je produkt HMOTNÉHO mozku a proto nikdy nemůže chápat něco, co ho přesahuje, vždy zůstane zavrtaný ve hmotě. Váš duch, duše je věřící, ale protože i mnozí cítící lidé jsou duchem slabí, tak nejsou schopní se dostat nad svůj rozum a ovládnout jej. I tito mnozí cítící jsou ještě spoutání rozumem. Opravdu je to velice jednoduché. Máme prostě jen rozum a cítění. Rozum vytváří pocity a ty jsou v těle. Duch vytváří cítění a to je mimo hmotnost. A nyní u každého člověka záleží na míře jeho duchovní lenosti, vlažnosti a na síle jeho nástroje - rozumu. Čím je člověk vnitřně duchem slabý a čím má silnější rozum, tím větší fanatik materialista. Takže mnozí vlastenci tvrdí, že jsou nevěřící, ale není to pravda. To tvrdí jen váš rozum, který ještě nejste schopní ovládat. Vy pokud jste schopní cítit, tak jste i věřící, to jinak nemůže být, protože váš duch sám pochází ze Světla z vysokých duchovních úrovní. To jen zatím váš pozemský rozum nedovolí vašemu duchu, aby se dostal k vědomému vládnutí a působení. Samozřejmě jsou i "vlastenci", kteří nejsou cítící, ale to jsou farizejové a ti jsou přece všude.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:17 - 09. čvc 2021 21:53 #39 napsal Pavel Krajíček
Už vícekráte jsem dostal dotaz:
"Jak může tak uvědomělý křestan jako jste vy věřit na reinkarnaci? Není to proti Bibli? Reinkarnace je znakem východních náboženství jako budhismus a ne křestanství... Na zemi je nám dán pouze jeden život"

Odpovídám:
Já na ni nepotřebuji věřit, já o ní vím, mám přesvědčení z prožití. Všechna náboženství byla postupně formována rozumáři a zdeformována k obrazu svému. Já se neřídím nějakými náboženstvími, ale Pravdou samotnou.
To samozřejmě tvrdí omezený rozum, že reinkarnace není, protože sám je pomíjivý. A zároveň s tímto vaším omezeným názorem si dovolujete obviňovat Stvořitele, že je nespravedlivý, protože pokud je podle vás pouze jedna inkarnace, tak všechny životní podmínky, chudoba, strádání, vrozené nemoci apod. jsou potom nespravedlnost. Samozřejmě to tak není, každý se inkarnuje do takových poměrů, jaké si zaslouží. Co zaséval v předchozím životě to také v dalším sklidí. Jaké zvrhlé rouhání je v tomto názoru to omezenci nevidí ve své samolibosti. Takto obvinit Stvořitele z nespravedlnosti. Vy lidé si činíte nárok na spravedlnost, ale Stvořiteli si dovolujete přiřknout nespravedlnost. Pozor na to! Každé pochybování o neúplatné spravedlnosti Boží je rouhání... člověk tím chce předstírat, že on sám je spravedlivější. Právě tehdy se uvidí krásná, křišťálově čistá spravedlnost a láska Boží, když se reinkarnace vezme v úvahu, všechny nevyřešené otázky zmizí. Nehledě na to, že to zase ukazuje na nevyzrálost, protože každý kdo na sobě duchovně pracuje, získá postupně přesvědčení o těchto věcech, protože se vzrůstající duchovní zralosti to smí prožít. A jedině prožití má duchovně cenu, nikoli našprtané poučky z bible ale i jiných hodnotných spisů. Jedině prožití si duše sebou bere na onen svět, všechno naučené zůstane na zemi ve vaši uschlé hlavě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:17 #40 napsal Pavel Krajíček
Už jsem se vícekráte setkal s tím, že se lidé dohadují, že nelze skloubit vlastenectví, křesťanství, slovanství apod. Je zapotřebí vnést do toho život a ne se zakousnout do nějakého pojmu, přečíst si nějaké dogma o tom a pak na tom trvat. Slované jsou prostě etnická skupina lidí, ale to neznamená, že se nemohou vyvíjet, právě naopak, každý se musí vyvíjet, proto jsme inkarnování na zemi. Proto klidně každý Slovan může být i křesťan. Je zapotřebí chápat křesťanství, co to ve skutečnosti znamená s vyloučením všech církví. Ježíš tři roky hlásal a vysvětloval lidem zákony ve stvoření...tři roky! Pak ho nenávistná havěť zavraždila, protože Pravdou odhaloval jejich nízkost a podlost. A co udělaly církve? Zahodily celou snahu Ježíšovu, celé jeho tři roky a vybudovaly kult, který on nikdy nechtěl. Kult o smytí hříchů sprostou vraždou na Ježíši. Přitom sám Ježíš řekl: Matouš 7:21 "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." A přesto církev učí s těmito jeho slovy v rozporu bludům, že ne ze skutků, ale z víry bude člověk spasen. Církev se zatížila strašnou vinou a svedla milióny věřících na cestu do záhuby. Takže znovu, Ježíš vysvětloval celé tři roky zákony ve stvoření, a ty v jeho slovech nalezne pouze ten, kdo vážně hledá, takových lidí ale není mnoho. Takže každý Slovan, když se vnitřně probudí a uzraje, tak může přijmout nezkřivená slova Ježíšova a stát se tak křesťanem, tedy duchovně probuzeným člověkem, který se chce vřadit do zákonů stvoření a nebýt již více na překážku. Takže nemíchat pojmy křesťan a církev, to není totéž.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:17 #41 napsal Pavel Krajíček
Když tedy známe největší slabost lidí ješitnost a k ní ještě patřící lenost, lenost ducha, duchovního pohybu, tak je snadno vidět, jak mnozí právě tyto slabosti zneužívají. Ať jsem mluvil s tzv. svědkem Jehovovým nebo přes email s knězem katolické církve, vždy došlo na lechtání ješitnosti. Jaký že jsem sečtělý, jakou mám úctu k náboženským symbolům a spousta dalšího podkuřování. Tedy do doby, kdy jsem se jen ptal a jevil zájem. Podobně kdysi v jednom zaměstnání se mě ptali jestli nepomýšlím na postup. Já se zeptal kolik by to přidalo v korunách. Oni že nic, ale prostě jako postup... a jak se kroutili u toho, když to říkali... ukazovali (podvědomě) ukojení ješitnosti, že mi to udělá dobře. Já jsem na toto velice citlivý a hned poznám tyto úlisné tvory.

A právě na této lenosti a ješitnosti vybudovala církev svou víru! Odňala věřícím námahu a veškerou špínu z lidí hodila na Ježíše, aby se oni shniloši sami nemuseli namáhat prát své špinavé prádlo. Skutečný požadavek ze Světla z Pravdy bude vždy nutit člověka, aby se sám hýbal, aby vytvářel pilný duchovní život a sám šel kupředu a pracoval na sobě. Z Pravdy bude vždy takový požadavek. Z temnot bude lechtání ješitnosti a ukolébáváni v nehybnosti. Je to prostě lov na lidské duše a proto návnada musí odpovídat největší lidské slabosti! Uvažujte přece o tom.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:18 #42 napsal Pavel Krajíček
Pojmy duch, duše apod.

Je zapotřebí pro snadnější komunikaci si ujasnit pojmy, aby nedocházelo k nedorozuměním. V jiné skupině jsem viděl tento citát:

"Člověk je především duše, proto je šťastný, když žije tak, jak si přeje jeho duše, to znamená svými city, srdcem, a nikoli duchem a vědomím. Ten, kdo žije hlavou, smyslem pro povinnost, žije cizí život a nepozorovaně začíná znásilňovat svoji duši." S.N.LAZAREV

Samozřejmě bych hned protestoval, ale nejspíše to myslí stejně jako my, akorát používá jinou terminologii. Podle tohoto citátu je duch a vědomí něco špatného co patří k zemi. Tento omyl vznikl tím, že u moci jsou po dlouhou dobu rozumáři a tito nazývali své rozumové vědomosti duchem, což je samozřejmě špatně. Duch je vlastní člověk. Samostatná podstata, která přišla na zemi k inkarnaci z úrovní, které jsou vysoko nad hmotnými světy. Když tento duch na sebe navleče další těla (jemnohmotná, astrální), ale je bez pozemského těla, tak jej nazýváme duši. S pozemským tělem je to náš známy člověk. Tedy po smrti po odložení hmotného těla budeme člověka nazývat duši. Ovšem jeho jádro je duch. Pouze tento duch se musí vrátit zpět po vykonaném výcviku ve hmotnostech do duchovní sféry do tzv. ráje. Vrátí se buď jako zralý sebevědomý lidský duch, pokud se vyvinul správně, anebo, pokud neobstál a byl na překážku, tak po proběhnuvším rozkladu se vrátí zpět opět jako nevědomý zárodek ducha, který snad někdy v budoucnu opět prodělá nový vývoj ve hmotnosti.
Takže člověk je lidský duch a s jemnohmotnými těly jej nazýváme duší.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2019 20:18 #43 napsal Pavel Krajíček
Největší části pravé lásky je přísnost.

Přesný opak toho, co učí církve. Ono je sice hezké, když se usmíváte, souhlasně kýváte, ale to samo nestačí pro duchovní vzestup. Právě v době největších hrůz, jaké kdy země zažila, blouznivci poznají, že Boží Láska má daleko do změkčilosti. Láska Boží se projevuje jedině v jeho dokonalých zákonech, které vložil do stvoření. A tyto zákony neboli Boží vůle jsou dokonalé, neúplatné, nezměnitelné a přísně spravedlivé. Tyto přírodní zákony, které se projevují ve hmotě se stejně tak projevují i na jemnohmotné a duchovní úrovní. Tedy zákon, to co se zasévá se i sklízí, funguje i na úrovní myšlenek a cítění i skutků. Stará se o to stejný zákon jako při setbě na poli. Závěrečné dění, které už nějaký čas probíhá spočívá prostě v tom, že Boží síla nově vniknuvší do stvoření vše jen urychlí. To co by trvalo tisíciletí, bude nyní vtěsnáno např. do sta let a nakonec proběhne několika měsíční jeden veliký úder, který vše přivede ke konci k rozuzlení. Rozumějte rozuzlení karmy. To co by člověk musel prožít například v 10. inkarnacích, prožije nyní v jedné... proto tolik rozvodů, rozchodů, změn zaměstnání atd. Protože vše se urychluje. A protože vše bylo vybudováno na domýšlivosti a nikoli na poznání Božích zákonů, tak se vše musí zhroutit a potom hrstka přeživších začne znovu. Je tady na zemi za tím účelem inkarnováno poměrně dost lidí, připravených pro onu dobu, aby mohli pomoci těm, kteří v utrpení budou schopni se duchovně probudit a budou hledat cestu. A ano církevníci to nejsou, ti budou z největší části zavržení jako vlažní, jak je zaslíbeno. Takže největší částí pravé lásky je přísnost a pokud chcete přežít, tak se odpojte ode všech esoterických blouznivců a církevníků, kteří vám podkuřují a lechtají vaší ješitnost, protože ti očistu nepřežijí a s nimi i ti, kteří jim sedli na lep.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:38 - 20. říj 2021 08:37 #70 napsal Pavel Krajíček
Dostal jsem jednou dotaz:
"PROČ JE HOMOSEXUALITA CHLÍPNOST PROSÍM PĚKNĚ? NEBO FEMINISMUS NEBO AKCEPTOVÁNÍ JINÝCH RAS ČI VYZNÁNÍ ŘEKNĚTE MI V ČEM JE TO CHLÍPNÉ AKCEPTOVAT JINOU ŽIVOU BYTOST..."

Odpověděl jsem:
Protože homosexualita je proti přírodním zákonům. Jak vzniká jsem vysvětlil v tomto článku:
pavelkrajicek.cz/in...a-homosexualita

A akceptování jiných ras je v pořádku, ale mísení a křížení je opět proti zákonům stvoření. Je nutno dodržovat zákon stejnorodosti, aby byla zachována harmonie.

Není možné tzv. nepřizpůsobivé občany mísit se zralejšími lidmi. Musí být přísně plněn zákon stvoření - zákon přitažlivosti stejnorodého. Jestliže se násilím nastěhují nepřizpůsobiví mezi ušlechtilejší lidí, tak nemůže vzniknout harmonie a soulad. Tzv. vyloučené lokality jasně ukazují, jak na tom vnitřně tito lidé jsou, kteří tam žijí. Mají přece možnost zde na zemi vidět, že se dá žít i jinak, ale to oni prvně musí samí chtít a až se následně změní, tak až potom mohou vystoupit výše a jít mezi světlejší lidi a ne naopak nízké a temné, nevychované bytosti násilím tlačit mezi zralejší lidí."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:44 - 20. říj 2021 08:38 #72 napsal Pavel Krajíček
Židovský národ se stále považuje za vyvolený apod. Přitom nejen, že už není vyvoleným, ale už dávno je i zavrženým. Zavržení nastalo tehdy, když nepoznal svého Pána a od nenávisti jej přibil na kříž. Dávno není povolaným národem. Mezi tím byl povolaným národem německý národ a tento také selhal, když namísto za svým Pánem (Abdrushinem) se nechal svést na scestí Hitlerem. Takže i tomuto národu byla vyvolenost odebrána a stal se zavrženým a jde vstříc svému osudu a nově byl povolán český národ, více v článku "Povolaný český národ": pavelkrajicek.cz/in...any-cesky-narod

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Falešná soustrast farizejství a pokrytectví
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 30.08.2021 08:24
  . Psal mi pan v soukromé diskuzi:

  Číst dále...

   
 • Falešná soustrast farizejství a pokrytectví
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.08.2021 21:49
  . Psala mi paní: Odpověděl jsem jí: Přesně, já to vnímal stejně, jako by tu knihu psal někdo jiný. V telefonu si mi stěžoval, že někdo jeho knihy okopíroval a dal na internet a tak přichází o peníze....

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 21.08.2021 10:19
  Pro stoupence PG: Nechtěl jsem to původně říkat, také jsem to neřekl. Stalo se tak 11.11.2018 v ten den jsem v Hradu Grálu od Irmingard duchovně obdržel Kříž a ještě jeden medailon. Není to nynější můj ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita?
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 09:29
  Proč lidé (tupé ovce) neuvažují dále: kdyby byli ve vedení ušlechtilí lidé, tak co by asi propagovali? Přece vše ušlechtilé, čisté, zachvívající se v zákonech stvoření, vše co lidského ducha povznáší.

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:12
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém článku, že jeden ze znaků sekty může být to, že jí posíláte peníze. A nyní uvažujte. Když pošlete peníze ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:11
  Ještě k mému předchozímu příspěvku o Vojtíškovi. Poté co každý normální člověk pochopí a přesvědčí se, že nazývat diskuzní fórum sektou je hloupost je zapotřebí si ještě položit další otázky. Dvakráte ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:10
  Loni (2020) jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na náboženství a sekty Zdeňkem Vojtíškem. Vojtíšek se tam rozplýval, jak že se stal tolerantním člověkem ...

  Číst dále...

   
 • ​Apokalyptické řeči nejsou na místě?
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.07.2021 00:37
  Po záplavách v Německu čteme různá prohlášení rádoby odborníků, že je zapotřebí se lépe připravit do budoucna a spousta podobných řečí. Připravit se, aby se podobným neštěstím předešlo. Myšlenka to ...

  Číst dále...

Návštěvy

Dnes 78

Včera 86

Tento týden 164

Tento měsíc 2424

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking